ESTENG
Meeskond
Koolituskalender
registreeru
   Ostukorv on tühi
    Facebook Skype Twitter

Arengukava ja -strateegia

Koolituse eesmärk on toetada konkreetse organisatsiooni arengukava/strateegia koostamist samm-sammult läbi praktilise koolituse ning leida läbi arengukava koostamise sobivaid rahastamisvõimalusi seatavate eesmärkide elluviimiseks.
Koolituse käigus käsitletakse arengukava/strateegiate koostamise põhilisi sõlmküsimusi ja edastatakse osalejatele kogu vajalik informatsioon arengukava esmaversiooni koostamiseks või olemasoleva täiendamiseks.
 
Märksõnad: Põhimõisted strateegilises planeerimises (s.h. strateegia, strateegiline planeerimine, strateegiline juhtimine, eesmärgid, mõõdikud); arengukava ülesehitus; strateegilise planeerimise tähtsus; arengukavad versus operatiivplaanid; strateegiline kavandamise olemus; strateegilise planeerimise ajapiir; strateegilise planeerimisprotsessi juhtimise põhimõtted; strateegilise planeerimisprotsessi osad; strateegiline planeerimine ja säästlik areng.

Põhiküsimused arengukava koostamise alguses; arengukava eduka koostamise kümme kriitilist tegurit; arengukava või selle muutmise kavandamine (s.h. rollijaotus, meeskonna koostamine); huvigrupid ja nende kaasamine strateegia koostamise protsessi; erinevate töögruppide tegevus kokkulepitud volituste alusel; arengukava menetlemise ajagraafiku koostamine ja kinnitamine; kinnitatud arengukava täitmise regulaarne jälgimine – „Elu ei lõppe arengukava kinnitamisega“; arengukava ülesehitus, tegevuskava ja lähteülesannete määratlemine; tänase olukorra kirjeldus, vajadused, arengueelised, võimalused, eesmärgid ja tuleviku suundumused.

Suhete kaardistamine, erinevad analüüsi vormid ja meetodid; vabatahtlik kaasamine; kuidas saavutada üksmeel; praktiline küsitluslehtede koostamine arengukava lähteandmete kogumiseks; kuidas kirjutada arengukava teksti; kuidas jõuda probleemidest lahenduste ja tegijateni; arengukava rahastamine ja eelarve, võimalused; oma ja võõrvahendite kaasamine; tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüs: SWOT grupitööna; identiteedi ja dünaamika analüüs.

Otsustamisprotsess; praktiline prioritiseerimine arengukava ja –strateegia koostamise protsessis; arengunäitajate süsteem; arengukava elluviimise seire ja vastutajate määratlemine; iseseisva töö kaardistamine arengukava koostamiseks; edasiste tegevuste ja suundade määratlemine ning kinnistamine (s.h. arengukava avalikustamine, kehtestamine, muutmine); rahastamisvõimaluste ja –allikate selgitamine
 
Tulemus:
Koolitusel osalejad on saanud väärtuslikud teadmised oma organisatsiooni arengukava koostamiseks (või uuendamiseks). Koolituse lõppedes on osalejatel valminud arengukava esmaversioon. Osalejad on varustatud konkreetsete tegevuskavadega arengukava viimistlemiseks, -kinnitamiseks ja – „elus hoidmiseks.“ Arengukava koostamise protsess on tekitanud positiivse sünergia osalenute vahel. Paranenud on sotsiaalne aktiivsus ja org. liikmete kaasatus (läbi osaluse andmete kogumises). Tagatud on organisatsiooni elujõulisus ja ettevaatavus. Loodud eeldused innovatsiooniks ja konkurentsieelise tekkeks.

Koolitaja - treener: Marko Torm
Valdkonnad: 
* Inimeste juhtimine
* Protssesside ja suurprojektide juhtimine
* Konfliktide lahendamine
* Stressi ületamine
* Eesmärkide seadmine
* Ajaplaneerimine ja väärtuse loomine iseendale
* Motivatsiooni määratlemine
 
Marko on töötanud Rakvere linnapeana, volikogu esimehena ja abilinnapeana. Ta on kutsunud ellu erinevaid sündmusi, sh Viking Line Eesti Ööjooks, Võsu Südasuve Maraton, Eesti Saunafestival jpm. Lisaks on Marko töötanud linna sisekontrolöri ja G4S Lääne-Virumaa teenindusjuhina. Juhtinud sadu inimesi ja erinevaid meeskondi nii era- kui avalikus sektoris. Omab magistrikraadi riigiteadustes ja on täiendanud end Taani ja Islandi Riigikontrolli asutustes, Helsingi Linnavalitsuses sisekontrolliosakonnas ja India rahvusvahelises IT auditi kolledžis.